تعدادی کارگر ساده برای برداشت سیر در طارم با سرویس رفت برگشت نیازمندیم