تعدادی خیاط خانوم یا اقا با تسویه هفتگی و ماهانع نیازمندیم