به چند فلز کار ماهر و نیم ماهر جهت تولید فایل کمد نیازمندیم