استخدام دانشگاه علوم پزشکي دزفول

دانشگاه علوم پزشكی دزفول در نظر دارد جهت تامين كادر كاردان يا كارشناس فوريت های پزشكی شهرستان های دزفول، شوش و گتوند، از بين افراد بومی شهرستان و در صورت نياز استان و يا خارج استان كه دارای شرايط احراز مندرج در اين آگهی می باشند، از طريق برگزاری آزمون و  مصاحبه به صورت شركتی پيمانكاری به كار گيری نمايد.